Ontslag – opzeg > 30 weken | Algemene regeling

Deze outplacementformule werd ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut (van kracht sinds 1 januari 2014) en is van toepassing zowel op de privé- als op de publieke sector. U bent wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden als u een medewerker ontslaat met een opzegtermijn van minstens 30 weken of een opzegvergoeding die hiermee overeenstemt. Daarbij zijn 2 mogelijkheden:

1) Ontslag met opzegvergoeding

De waarde van de outplacementbegeleiding (60u) komt overeen met 1/12 van het brutojaarloon van de werknemer. Bij een opzegvergoeding van minstens 30 weken houdt de werkgever 4 weken loon in en financiert hiermee het outplacement. Dit traject bestaat uit 3 fases als volgt:

1. 20u gedurende max. 2 maanden
2. 20u gedurende max. 4 maanden
3. 20u gedurende max. 6 maanden

U doet de medewerker een schriftelijk outplacement-aanbod binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. De medewerker heeft dan één maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod.

2) Ontslag met opzegtermijn

De outplacementbegeleiding bedraagt 60 uur. De tijd die besteed wordt aan deze begeleiding wordt aangerekend op het sollicitatieverlof van de medewerker.
U doet de medewerker een schriftelijk aanbod binnen 4 weken na de ontslagmededeling. De medewerker heeft dan 4 weken tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod.

Ontslag – opzeg < 30 weken, leeftijd > 45 jaar | Outplacement conform de Specifieke Regeling (CAO 82 bis)

Als werkgever uit de privésector bent u wettelijk verplicht om outplacement aan te bieden indien u een werknemer ontslaat die:

  • minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit heeft
  • 45 jaar is of ouder
  • niet ontslagen wordt omwille van dringende reden

U doet de medewerker een schriftelijk outplacement-aanbod na het ontslag en ten laatste binnen 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst. De medewerker heeft dan één maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod.

U hoeft geen outplacement aan te bieden:

  • aan medewerkers die minder dan halftijds werken, tenzij de medewerker hier zelf uitdrukkelijk om vraagt
  • aan medewerkers die niet beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt na de periode die gedekt is door hun opzeggingsvergoeding
  • bij dringende redenen of medische overmacht
  • bij verbreking van de arbeidsovereenkomst met onderling akkoord
  • als de medewerker op het einde van de opzegperiode 62 jaar is of terugblikt op een beroepsverleden van 42 jaar, tenzij de mederwerker hier zelf uitdrukkelijk naar vraagt.

Vanaf 29 april 2019 bestaat er een derde outplacementstelsel waarbij de werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen een outplacementaanbod moet doen. Deze outplacementbegeleiding duurt minstens 30 uur in de loop van een periode van 3 maanden vanaf de datum van aanvaarding van het aanbod.

U doet de medewerker een schriftelijk outplacement-aanbod binnen de 15 dagen de vaststelling van het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht. De medewerker heeft dan één maand tijd om schriftelijk kenbaar te maken of hij/zij instemt met het aanbod.

Wanneer het ontslag van een medewerker geen aanleiding geeft tot een wettelijk aanbod, kan u zelf als werkgever een vrijwillig aanbod wil doen. We  kunnen voor u een voorstel op maat uitwerken en tot een afspraak komen wat betreft inhoud en totaal aantal begeleidingsuren.